POLITIKA SOUKROMÍA POLITIKA SOUBORŮ COOKIE

Vlastníkem Stránek www.portadoors.cz/4business je Porta KMI Poland spółka akcyjna se sídlem na adrese ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, KRS (OR): 0000504087.

Soukromí osob navštěvujících naše webové Stránky pro nás má prioritní význam. Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abychom podle platných právních předpisů zajistili důvěrnost osobních údajů, kterými disponujeme.

Z tohoto dokumentu Politiky soukromí se Uživatel dozví, jakým způsobem správce údajů využívá informace o Uživateli, které jsou osobními údaji ve smyslu předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (dále jen GDPR). Uživatel bude informován rovněž o tom, jaké údaje zpracováváme, komu je svěřujeme a jak je chráníme, a také bude informován jeho právech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Užíváním webových stránek www.portadoors.cz/4business potvrzujete plnou akceptaci podmínek stanovených v této Politice soukromí a Politice souborů cookie.

V případě jakýchkoliv pochybností ohledně ustanovení této Politiky soukromí a Politiky souborů cookie prosím kontaktujte Správce Stránek na e-mailové adrese: marketing_export@porta.com.pl.

Správce si vyhrazuje právo na zavedení změn v Politice soukromí a pro každého Uživatele Stránek jsou závazná ustanovení aktuálního znění této Politiky soukromí. Na konci této Politiky je uvedeno datum zveřejnění aktuální Politiky soukromí.

DEFINICE

Správce–Porta KMI Poland spółka akcyjna se sídlem na adrese ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, KRS (OR): 0000504087

Uživatel– každý subjekt, který webové stránkynavštěvuje aužívá je.

Stránky–webové stránky nacházející se na internetové adrese www.portadoors.cz/4business.

GDPR– znamenáNařízení Evropskéhoparlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,aostatní všeobecně platné právní předpisyv rozsahu ochrany osobních údajů (dále jen GDPR).

SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s provozováním a spravovánímwebových Stránek www.portadoors.cz/4business. Správceshromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů Stránek.

Během návštěvy na stránkách jsou automaticky shromažďovány výhradně údaje týkající se samotné návštěvy, např. IP adresa uživatele, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému, apod. (údaje týkající se přihlášení). Údaje shromažďované automaticky mohou být použity k analýze chování Uživatelů na webových stránkách, shromažďování demografických údajů o Uživatelích nebo k personalizaci obsahu stránek za účelem jejich vylepšení.Tyto údaje jsou však zpracovávány výhradně pro účely spravování stránek, zajištění efektivní hostingové obsluhy či zaměřování marketingového obsahu a nejsou spojovány s údaji jednotlivých Uživatelů.

Za tímto účelem hromadné statistiky týkající se návštěv a jiné informace spojené se stránkami, které neumožňují jednoznačnou identifikaci Uživatelů, využíváme výhradně ke zlepšení kvality a optimalizaci fungování našich Stránek. O použití technologiesouborů cookie bude Uživatel informován v další části této Politiky soukromí.

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ STRÁNEK

Osobní údajeUživatele na Stránkách Správce mohou být zpracovávány pro následující účely a na následujících právních základech:

 1. pro marketingové účely, a především:
  1. informování o akcíchasděleních spojených s pořádáním akce, která je propagována pomocí těchto stránek – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce, přičemž tímto zájmem je marketing výrobků a služeb Správce)
  2. informování o akčních sleváchazajímavých nabídkách Správcenebo jím doporučovaných subjektů v souvislosti s pořádanou událostí– na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas);
  3. analytické, spočívající mezi jinými v analýze údajů shromažďovaných automaticky pomocí webových stránek, včetněsouborů cookie např. cookies Google Analytics, Facebook pixel – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce, přičemž tímto zájmem je marketing výrobků a služeb Správce );
  4. zkoumání spokojenosti s nabízenými výrobky nebo službami– na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce, přičemž tímto zájmem je marketing výrobků a služeb Správce),
  5. za účelempřizpůsobení obsahu zobrazovaného na stránkách Správce individuálním potřebám a trvalého zdokonalování kvality nabízených služeb– na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce),
  6. za účelem přímého marketingu zaměřeného na Uživatele v rozsahu vlastních výrobků nebo služeb Správce– na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce),
  7. za účelemzaměřování reklamy na sociálních sítícha na webových stránkách, typu Facebook Leads Ads nebo Facebook Custom Audience, You Tube azaměřování remarketingu – na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) ana základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce) spočívající v propagacia reklaměslužebSprávce prostřednictvím remarketinguzaměřeného na osoby přihlášené k mailingunebonavštěvující danouwebovou stránku).
  8. využívání souborů cookie na Stránkácha jejich podstránkách – na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas);
 2. za účelemspravováníwebových StránekSprávce– na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem správce);

KOMU PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ

Správce tímto sděluje, že využívá služeb externích subjektů na základě uzavřených smluv zajišťujících odpovídající úroveň bezpečnosti osobních údajů Uživatelů.Subjekty, které Správce pověřuje zpracováním osobních údajů (takové jako např. poskytovatelé IT služeb a hostingu údajů, subjekt spravující Stránky, kurýrní firmy, subjekty poskytující služby v rozsahu obhajoby a vymáhání nároků, apod.) garantují uplatňování vhodných prostředků pro ochranu a bezpečnost osobních údajů vyžadovaných právními předpisy, a především GDPR.

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo na:

 • požadování přístupuke svým osobním údajům;
 • opravu svých osobních údajů;
 • převod údajů k jinému správci údajů.
 • požadování výmazu nebo omezení zpracování;
 • vznesení námitky proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu Správce;
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 • právo podat stížnostdozorovému orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (dle zásad stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracování jeho údajů je v rozporu s aktuálně platnými právními předpisy v rozsahu ochrany údajů.

Za účelem uplatnění svých práv se Uživatel může obrátit na Správce nebo jím určeného pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: IOD_PORTA@baltis.pl nebo dopisem na adrese „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment S.A. , ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia nebo na místě provozování činnosti Správce, které je uvedeno v této Politice soukromí, spolu s uvedením rozsahu svých požadavků.

PROFILOVÁNÍ ÚDAJŮ UŽIVATELE

Osobní údaje Uživatele nebudou využívány k automatickému rozhodování majícímu vliv na práva a povinnosti či svobody Uživatele ve smyslu GDPR.

V rámci Stránekamonitorujících technologií (soubory cookie) údaje Uživatele mohou být profilovány, což přispívá k lepšímu personalizování obsahu nebo reklamy, kterou Správce zaměřuje na Uživatele (především prostřednictvím tzv. behaviorální reklamy). Nemělo by to však mít žádný vliv na právní situaci Uživatele. Může to pouze pomoci s lepším přizpůsobením obsahu a adresovaných reklam zájmům Uživatele.

Použité informace jsou anonymní a nejsou asociovány s jinými osobními údaji Uživatele. Vyplývají ze statistických údajů, např. pohlaví, věku, zájmů, přibližné lokality, chování na Stránkách.

Každý Uživatel má právo vznést námitku proti profilování, pokud by to mělo negativní vliv na práva a povinnosti Uživatele. Pokud se o behaviorální reklamě chcete dozvědět více, klikněte zde: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ.

Údaje Uživatele mohou být předávány mimo území Evropské unie – do třetích zemí.

V souvislosti se skutečností, že Správce využívá služeb externích poskytovatelů různých služeb, např. Facebooku a dceřiných společností, Googluapod., údaje Uživatele obsažené v souborech cookie mohou být předávány do Spojených států amerických (USA) vzhledem k jejich uchovávání na amerických serverech (zcela nebo zčásti). Google a Facebook uplatňují mechanismy souladu stanovené v GDPR (např. certifikáty) nebo standardní smluvní doložky ve vztahu ke svým službám.Tyto údaje budou předávány výhradně příjemcům, kteří zaručují nejvyšší ochranu a bezpečnost údajů, a to mj. prostřednictvím:

 1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, ve vztahu k nimž bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise,
 2. uplatňování standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí (tak, jakoje tomu např. v případě Googlunebo Facebooku),

Podrobné informace jsou dostupné v ustanoveních politiky soukromí každého z poskytovatelů těchto služeb dostupných na jejich webových stránkách. Na příklad:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

V současné době jsou služby nabízené Googlema Facebookemposkytovány především prostřednictvím subjektů nacházejících se na území Evropské unie. Avšak vždy je nutno seznámit se s politikou soukromí těchto poskytovatelů za účelem získání aktuálních informací v rozsahu ochrany osobních údajů.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Údaje Uživatele bude Správce uchovávat po dobu poskytování jednotlivých služeb/dosažení účelů a:

 1. do okamžiku účinného vznesení námitkyna základě čl. 21 GDPR — ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě oprávněného zájmu správce, včetně pro účely přímého marketingu [„Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje Uživatelů Stránek”].
 2. do okamžiku odvolání souhlasu — ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě souhlasu. Po odvolání souhlasu údaje mohou být ještě zpracovávány za účelem obhajoby před případnými nároky podle promlčecí doby těchto nároků.
 3. do okamžiku, kdy se stanou neaktuálními nebo irelevantními – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným především pro analytické nebo statistické účely, využití souborů cookie a správu Stránek [ „Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje Uživatelů Stránek”].

OCHRANA SOUKROMÍNEZLETILÝCH OSOB.

Webové Stránky nemonitorujíaneověřují informace týkající se věku svých uživatelů. Stránky jsou určeny pro plnoleté osoby. Nezletilé osoby by neměly zasílat žádné informace ani využívat služeb poskytovaných prostřednictví našich Stránek bez vědomí jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

ZABEZPEČENÍ

Webové stránky jsou vybaveny bezpečnostními prostředky, jejichž účelem je ochrana údajů nacházejících se pod naší kontrolou před ztrátou, nesprávným využitím nebo úpravou. Zavazujeme se chránit veškeré informace, které nám byly poskytnuty Uživateli, a to v souladu s normami týkajícími se ochrany bezpečnosti a zachování důvěrnosti.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A AUTORSKÁ PRÁVA

Správce nenese odpovědnost za využívání obsahuumístěného na Stránkách nebo jednání či opomenutí provedené na jejich základě.

Celý obsah umístěný na Stránkách je předmětem autorských práv určitých osob a/nebo Správce (např. fotografie, texty, jiné materiály, apod.). Správce nevyjadřuje souhlas s kopírováním tohoto obsahu v celku nebo zčástibez jeho výslovného předchozího souhlasu.

Správce tímto Uživatele informuje o tom, že jakékolivšíření obsahuzpřístupněného Správcem znamená porušení právních předpisů a může vyvolat civilní nebo trestní odpovědnost. Správce se rovněž může domáhat příslušného odškodnění či zadostiučinění z titulu vzniku hmotných nebo nehmotných ztrát v souladu s platnými právními předpisy.

Správce nenese odpovědnost za využívání materiálů dostupných na stránkách v rozporu se zákonem. Obsah umístěný na Stránkách je aktuální ke dni jeho umístění, ledaže byly uvedeny jiné informace.

TECHNOLOGIE

Za účelem užívání webových stránek Správce je nezbytné mít:

 1. zařízení s přístupem kinternetu
 2. internetový prohlížeč umožňujícízobrazování webových stránek
 3. software umožňující čtení obsahu v prezentovaných formátech, např. pdf., video, atd.

POLITIKA SOUBORŮ COOKIE

Stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové souboryzasílané webovým serverem a uchovávané softwarem počítače prohlížeče. Když se prohlížeč opět spojí se stránkami, stránky rozeznají druh zařízení, z něhož se Uživatel připojuje. Parametry umožňují čtení informací, které jsou v nich obsaženy, pouze serveru, který je vytvořil.Soubory cookie tak usnadňují využívání stránek, které již byly navštíveny.

Shromažďované informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, druhu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o době a datu, lokalitěa informacízasílaných na portálprostřednictvímwebových Stránek. Shromážděné údaje slouží k monitorováníazjišťování, jakým způsobem Uživatelé využívají naše Stránky, abychom vylepšili jejich fungování a zajistili efektivnější a bezproblémovou navigaci.

Monitorování informací o Uživatelích provádíme pomocí nástroje Google Analitics, který zaznamenává chování Uživatele na stránkách. Google zpřístupnil doplněkpro nejpopulárnější internetové prohlížeče umožňující blokování nástroje Google Analitics. Doplněk je dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podrobné informace týkající se PolitikysoukromíGoogle Inc. se sídlem v Mountain View, Kalifornie, Spojené státy klikněte zde: https://policies.google.com/privacy;

Cizí portály, na které se odkazy mohou objevovat na stránkách, rovněž mohou používat soubory cookie umožňující přihlášení se a dodávání reklam odpovídajících zájmům a chování uživatele. Doporučujeme seznámit se s politikami soukromí těchto portálů.

Takové soubory cookie znamenají především:

 • Facebook – informace o navštěvovaných portálechavyužívaných aplikacích Facebooku, informace o zařízenía informace o aktivitách uživatele bez žádné další činnosti z jeho strany. Politika soukromí portálu Facebook apravidla používání souborů cookie jsou dostupnéna adrese https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
 • Google – informace o preferencích uživatele apočítadlo kliknutí, přizpůsobení reklamního obsahu preferencím uživatele. Politika soukromí portálu Google je dostupná na adresehttps://policies.google.com/privacy,

Správce nenese odpovědnost za správnost Politik soukromí a informací o souborech cookie zveřejněných na internetových portálech třetích subjektů.

Soubory cookie identifikují Uživatele stránek, což umožňuje přizpůsobení jejich obsahu potřebám Uživatele. Pamatují si jeho preference a umožňují vhodné přizpůsobení cílených reklam.

Soubory cookie používáme za účelem toho, abychom zajistili nejvyšší standard pohodlí užívání Stránek, a shromažďované údaje jsou využívány výhradně uvnitř organizace Správce Stránek za účelem optimalizace provozu.

Na našich stránkách používáme následující soubory cookie:

 •  „nezbytné” soubory cookie, umožňujícívyužívání služeb dostupných v rámci stránek, např. navigace na stránkách;
 • soubory cookie sloužící k zajištění bezpečnosti, např. využívané k odhalování zneužití v rozsahu užívání Stránek;
 • „výkonnostní” soubory cookie, umožňující shromažďování informací o způsobuužívání webových stránek;
 • „funkcionální” soubory cookie, umožňující „zapamatování” nastavení zvoleného uživatelema personalizacirozhraní uživatele, např. v rozsahu vybraného jazyka nebo regionu, z něhož uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webových stránek apod.;
 • „reklamní” soubory cookie, umožňujícídodávání uživatelům reklamního obsahu více přizpůsobeného jejich zájmům. Uživatel může kdykoliv vypnout nebo obnovit možnost shromažďování souborů cookie prostřednictvím změny nastavení v internetovém prohlížeči.

Instrukce týkající se správy souborů cookie pro Uživatele jsou k dispozici na jednotlivých stránkách:

Mobilní zařízení:

Vezměte prosím na vědomí, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

ZMĚNY PRAVIDEL ZACHOVÁNÍDŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

Pravidla zachování důvěrnosti informací mohou být změněny kdykoliv bez nutnosti informování Uživatelů. Veškeré změny budou v souladu s platnými právními předpisy a budou umístěny na těchto stránkách.

KONTAKT

Pokud máte dodatečné otázky týkající se naší deklarace v rozsahu ochrany soukromí, praktik uplatňovaných na našich webových stránkách či způsobů udržování s námi kontaktu, otázky nebo připomínky prosím zasílejte na adresu: marketing_export@porta.com.pl

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je současně kontaktním místem v rozsahu záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete kontaktovat na e-mailové adrese: IOD_PORTA@baltis.pl nebo korespondenčně na adrese „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, nebo na adrese Správce.

Datumzveřejnění Politikysoukromí: 02.09.2022.

Datum poslední aktualizace: 02.09.2022.