INFORMAČNÍ POVINNOST

Podle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vám tímto zdvořile sdělujeme, že:

• Správcem Vašich osobních údajů (SOÚ) je Porta KMI Poland spółka akcyjna se sídlem v Bolszewě, ul. Szkolna 54, Bolszewo (84-239), KRS (OR): 0000838758.
• Naše kontaktní údaje jsou: info@porta.com.pl, korespondenční adresa: ul. Szkolna 54, Bolszewo (84-239).
• SOÚ jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů (POÚ). POÚ lze kontaktovat na e-mailové adrese: IOD_PORTA@baltis.pl nebo korespondenčně na adrese ,,lnspektor ochrony danych Porta“, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/17 nebo na adrese SOÚ.
• Závisle na účelu, pro jaký jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, bude právním základem zpracování Vašich osobních údajů:
a. Čl. 6 odst. I písm. b GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je splnění smlouvy nebo zpracování údajů před jejím uzavřením;
b. čl. 6 odst. I písm. f GDPR. Oprávněný zájem SOÚ (přičemž tímto zájmem je marketing vlastních výrobků a služeb SOÚ a obhajoba vymáhání nároků včetně vyřizování reklamací);
c. čl. 6 odst. I písm. a GDPR. V rozsahu, v jakém jste vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů. Účel zpracování osobních údajů je vždy uveden ve znění souhlasu.

• V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě smlouvy nebo před jejím uzavřením (písm. a výše), je uvedení údajů dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy nebo přijmutí opatření před jejím uzavřením se SOÚ.
• V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě oprávněného zájmu SOÚ (písm. b výše), máte právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
• V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu (písm. c výše), máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv. Uvedení údajů je dobrovolné. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
• Příjemci osobních údajů jsou:
a. subjekty, s nimiž SOÚ spolupracuje v rozsahu provozované činnosti (takové jako: marketingové nebo školící agentury, právnické kanceláře, poskytovatelé IT služeb a hostingu, subjekty poskytující archivační služby a ničení dokumentů, atd.),
b. subjekty poskytující služby v rozsahu plnění smlouvy a obhajoby a vymáhání nároků,
c. subjekty tvořící prodejní síť výrobků a služeb SOÚ,
d. subjekty poskytující poštovní nebo kurýrní služby.

• Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro uskutečnění účelů zpracování uvedených výše, a především:
a. v rozsahu plnění smlouvy, po dobu do jejího ukončení, po této době budou údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo po dobu nezbytnou pro vymáhání nároků,
b. v rozsahu uskutečnění oprávněných zájmů SOÚ budou údaje zpracovávány do okamžiku kladného vyřízení Vámi vznesené námitky proti zpracování údajů,
c. pokud vyjádříte souhlas se zpracováním údajů, údaje budou zpracovávány do okamžiku jeho odvolání.
• Tímto Vás informujeme o Vašem právu na
a. přístup ke svým osobním údajům,
b. opravu svých osobních údajů,
c. požadování omezení zpracování svých údajů,
d. vznesení námitky proti zpracování údajů ze strany SOÚ v oprávněném zájmu SOÚ,
e. výmaz údajů, pokud není realizován žádný jiný účel zpracování,
f. odvolání souhlasu,
g. přenesení údajů k jinému správci v případě zpracování údajů na základě souhlasu nebo smlouvy v případě jejich zpracování automatizovaným způsobem ze strany SOÚ.
• Svá práva můžete uplatnit kontaktováním písemně nebo e-mailem POÚ nebo SOÚ (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).
• SOÚ může uplatnit profilování Vašich údajů v rozsahu a v souvislosti se statistikou prodeje a marketingu. SOÚ neuplatňuje automatizované rozhodování mohoucí vyvolat právní důsledky nebo jiným způsobem ovlivnit situaci subjektů údajů.
• SOÚ nepředává Vaše údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
• Tímto Vás informujeme o právu podat stížnost dozorčímu orgánu. Takovým orgánem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).